ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี จัดทำเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดจาก Test Blueprint เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 0-Net

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี จัดทำเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดจาก Test Blueprint เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 0-Net เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 โดยเน้นย้ำให้ใช้ Test Blueprint มาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันขับเคลื่อน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับชั้น สามารถเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่ความยั่งยืน ตอบสนองผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง