สพป.ชัยนาท ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัวหวัดชัยนาท  และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ทุกรูปแบบ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 08.45 น. นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  พร้อมนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัวหวัดชัยนาท  และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ทุกรูปแบบ  INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY  (Thailand) ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท  ทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดชัยนาท โดยมีกิจกรรมดังนี้ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต การมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับ A และการจัดนิทรรศการต่อต้านทุจริต Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต  โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด