สพป.กระบี่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมสุดมงคล  สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำคณะบุคลากร   ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนในจังหวัดกระบี่ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกระบี่  ประจำปี 2562 โดยมีนายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี  2562  (ITA Awards) จำนวน 5 หน่วยงาน

ทั้งนี้  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยสำนักงาน ป.ป.ช.มุ่งหวังว่ากิจกรรมรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ จะทำให้ประชาชนและนานาชาติได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ โดยมีการนำเสนอผ่านทางวีดีทัศน์ และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนทุกจังหวัดทั่วประเทศ