สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

7 ธันวาคม 2562 >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักวิชาการศึกษาในกลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

และเวลา 14.00 น. >> เข้าร่วมงานฯ โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดงานฯ และ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนนายยกองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ภาคกลางและภาคตะวันอออก รวม 60 เขต)  ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษในภูมิภาคทุกจังหวัด ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2455 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำ ชักจูงให้เด็กไทยสมัยนั้น ให้เอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเป็นทางเลือกของอาชีพต่างๆ และป้องกันการที่เด็กทั้งหลาย  พากันไปเป็นเสมียนหรือเข้ารับราชการน้อยลง โดยได้มีการดำเนินงานติดต่อกันมาเกือบทุกปียกเว้น ในปีที่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่เอื้ออำนวย และมีการเปลี่ยนชื่องานหลายครั้งในระยะแรกๆ มีการจัดงานเฉพาะในส่วนกลางจนกระทั่ง ปีพุทธศักราช 2534 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 44 ถือเป็นครั้งพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือการเริ่มจัดงานใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง ซึ่งเลขานุการ รมว.ศธ. ได้กล่าวว่า..ปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 69 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ที่จะยกระดับคุณภาพของการศึกษา โดยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกด้าน ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพและความเป็นเลิศได้ “ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้ทุ่มเท มุ่งมั่นในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน และขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดงาน เพื่อสร้างเวทีทางวิชาการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ระดับชาติ และระดับสากลต่อไป” และประธานฯ ได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 อีกด้วย…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/ประชาสัมพันธ์ สพฐ. เอื้อเฟื้อภาพ …

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)