++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมติดตามการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก+++

^^^  วันพุธ ที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562   เวลา 10.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  พร้อมด้วยนางพรธิภา  เรือนคำฟู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่1/2562  เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ โดยนายธนาวัฒน์  คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุม ณ    ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ชั้น 2  +ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน++++