สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมการประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2546 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผอ.สพป.พล. เข้ารับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกลชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2546 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ให้กับ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ศึกษานิเทศก์ทุกคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทุกคน  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก