ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธาน พบปะ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่แจ้งความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน 17 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1