ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความคืบหน้าการใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน Phenomenon Based Learning

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม ความคืบหน้าการใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน Phenomenon Based Learning สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ชี้แนะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบนวัตกรรมสื่อการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างรูปแบบการดำเนินงานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของโรงเรียน และการใช้ Test Blueprint มาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทางภาษา ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนนั้น ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดความเข้าใจแสวงหาความรู้และมีเหตุผล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการติดตามในครั้งนี้พบว่าคณะครูได้ดำเนินการจัดการเรียนสอนตามที่ได้ชี้แนะไว้ในครั้งก่อนเป็นอย่างดี