สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้แก่ นางสุนันทา โกธา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามร่ม มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้นักเรียนและโรงเรียน ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ เด็กหญิงศิตราภรณ์  อินทร์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดบางโรง ขนาดกลาง ได้แก่  เด็กหญิงอุไรพร  วงร์กูล โรงเรียนวัดหินดาษ ประเภทสถานศึกษา รางวัลชมเชย ก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่โรงเรียนตลาดบางบ่อ ผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดใหญ่ เด็กหญิงจิตาภา ตรวจนอก ร.ร.เทศบาล ๑ วัดแจ้ง ขนาดกลาง เด็กชายวนันท์ชัย  สุขพญา ร.ร.วัดหินดาษ ขนาดเล็ก เด็กหญิงศิตราภรณ์  อินทร์สวัสดิ์ ร.ร.วัดบางโรง รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผลการคัดเลือก ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตตรวจราชการประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง เกียรติบัตรระดับเงิน อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก เกียรติบัตรระดับเงินได้แก่ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

 

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)