สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในสังกัด

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพงษ์  แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบผลการอบรมปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน ด้นการบริหารโรงเรียน ด้านความสำเร็จของผู้เรียน ด้านการสร้างนิสัยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒