สพฐ.รับมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมีนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมคณะ เป็นผู้ส่งมอบทุน ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ช่อง 7HD ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ขอขอบคุณในความเอื้ออาทรและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดของคณะผู้บริหาร ช่อง 7HD ที่มีต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนไปจำนวนมาก และถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายให้นักเรียนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โดยการมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และอื่น ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีนักเรียนที่ขาดแคลนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ที่ยังคงต้องให้การสนับสนุนอยู่ โดยการที่ช่อง 7HD ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนเหล่านั้น เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ซึ่งการดำเนินงานของช่อง 7HD ในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างให้ภาคเอกชนอื่น ๆ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างกว้างขวางต่อไป

ขณะที่ นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD กล่าวว่า ช่อง 7 HD ได้ดำเนินโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 370 ทุน และได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” จำนวน 30 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา และปัจจุบันนักศึกษาทุนของโครงการฯ ได้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดแล้วซึ่งช่อง 7HD ยังคงสานต่อแนวทางสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยในปีนี้โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนร่วมกับสพฐ. จากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 42 เขต เขตละ 5 คน รวม 210 คน เพื่อรับทุนการศึกษาทุนละ 8,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,680,000 บาท ต่อปีการศึกษา รวมสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท โดยช่อง 7HD หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาของโครงการฯ จะเป็นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่นักเรียนต่อไป

คลิกชมคลิป

อัฉรา ข่าว