ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 เกี่่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ

ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2561 เกี่่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

หนังสือที่ ศธ 04001/ว 7268 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง