สพป.ลพบุรี เขต 1>ดำเนินการสอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครสอบและให้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานที่สอบ (โรงเรียนส่วนภูมิภาค) โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้กำหนดและประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบ การสอบจำนวน 2 วิชา คือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยแบบทดสอบที่ใช้ภาษาไทย มีเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบทั้ง 2 วิชา เป็นความรู้วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ โดยผู้สอบจะเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา 2561 แยกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ สสวท. กำหนดให้ และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการสอบคัดเลือกรอบที่ 1  จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 และสอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์) เป็นอันสิ้นสุดตามที่ สสวท. กำหนด เพื่อรับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงในเดือน มีนาคม 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางดารนี โพธิ์ศรี : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)