สพป.ลพบุรี เขต 1 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561 ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 45 ประจำปี 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-09.30 น.   นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561 ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล – การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง สพท. โรงเรียน และชุมชน – การถอดบทเรียนจากการพัฒนาจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ประสบความสำเร็จ

2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 4 เรื่อง คือ – รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการประเมินห้องเรียนภาษาจีน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข – เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 2 จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 – เปิดป้ายอาคารเรียน “ใต้ร่มธรรม” และมอบนโยบายให้ผู้บริหาร ณ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอนแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง คือ – การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV – การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ – สพฐ. เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 44 ประจำปี 2561 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)