สพป.ปัตตานี เขต 1 สนองนโยบาย “กวาดบ้านให้น่าอยู่”

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ดำเนินยุทธการ “กวาดบ้านให้น่าอยู่” ของจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้เห็นว่าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเสกสรรค กอเส็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมสนองนโยบาย “กวาดบ้านให้น่าอยู่” ของจังหวัดปัตตานี ด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ยุทธการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยที่ผ่านมาได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะ หัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ในศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเองได้ตรวจเป็นคนแรกต่อด้วยรองผู้ว่าราชการ และหัวหน้าส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยุทธการกวาดบ้านให้น่าอยู่ ในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องการให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการผลักดันให้จังหวัดปัตตานี กลายเป็นจังหวัดสีขาวต่อไปในอนาคต