รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผช.รัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ สังกัดสพม.20

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 น. รศ.นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และกลุ่มรัชมังคลาภิเษก กลุ่มด้วยรักและห่วงใยและกลุ่มกพด. โดยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้พบปะกับคณะผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และให้ขวัญและกำลังใจคณะครูนักเรียนในการปฏิบัติงาน จากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางไปยังโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 และบุคลากรสพม.20 นายสมบูรณ์ จวนสาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ