สพม.3 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตลงสู่สถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายณพงศ์ เลื่อมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ฟื้นฟูจิตวิญญาณครู สู่โรงเรียนสุจริต) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)เพื่อให้ครูได้ร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนในสถานศึกษาได้มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม 3) เพื่อให้ครูที่ได้รับการอบรมครั้งนี้ได้ไปเป็นครูแกนนำเข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้บริหารและคณะครู จำนวน 15 คน และ นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทั้งสิ้น 157 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ และ ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา