สพป.ลพบุรี เขต 1> คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์มารายงานตัวเข้าฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายนรากรณ์ พุทธวงษ์ ศึกษานิเทศชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์มารายงานตัวเข้าฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 และรับโอวาทพร้อมข้อแนะนำสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

โชติรส เทียนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โชติรส เทียนดี