ชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561

วันที่  14  พฤศจิกายน  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา  2561  ได้รับเกียรติจาก  นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธาน การประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานเครือข่ายฯ  เลขานุการเครือข่ายฯ  ทั้ง  16  เครือข่าย ๆ ละ  3  คน พร้อมด้วย  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และศึกษานิเทศก์  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ทุกคน

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์   ปชส. สพป.สร.1 รายงาน