สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม Conference รับนโยบายและข้อสั่งการการรายงานจำนวนนักเรียน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบัวคำ  ตั้งสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางนภาดา  มณีรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ, ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน”    ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐเป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามข้อราชการที่จำเป็น พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการ โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ร่วมรับชมไปพร้อมกัน