สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และทอดผ้าป่า ประจำปี 2561

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดทำแผนการจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพ และจัดพุ่มกฐินเพื่อร่วมในพิธีดังกล่าว

ในการนี้วัดโบกขรณี (เตราะแก่น) ร่วมกับคณะกรรมการวัดและพุทธบริษัทบ้านเตราะแก่นได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้น ขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร สูงประมาณ 12.60 เมตร ขณะนี้กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินเพื่อสร้างโบสถ์ ณ วัดโบกขรณี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นางณัฐพร สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและเจ้าภาพทอดผ้าป่า ประจำปี 2561 โดยพุ่มกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายทั้งสิ้น 31,996 บาท และยอดกฐินรวมทั้งหมด 636,731 บาท ณ วัดโบกขรณี ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี