สพม.3 พร้อมใจจัดกิจกรรมขยับกายสบายชีวี ประจำปี 2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “ขยับกาย สบายชีวี” ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความตื่นตัวในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเต้นแอโรบิคประกอบเพลง และกีฬาเปตองสานสัมพันธ์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธิรพงษ์ เทโหปการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ //ภาพ : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน // ข่าว : นางสาววันวิสา นวลเป็นใย