สพป.สงขลา 2 อบรมวิทยากร PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เข้มข้น

4-5 กุมภาพันธ์ 2563 นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ได้มอบหมายให้นายวิชัย  พรมรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลุงปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้างเป็นประธานเปิด “การอบรมวิทยากร PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยมีนางประภา  อัครพงศ์พันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหูแร่ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ  ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายเกษม ทองปัญจา ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา และคณะครูที่เป็นวิทยากรแนะนำให้  โดยมีผู้ร่วมอบรมเป็นข้าราชการครู  และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ทั้งสิ้น 90 คน   ณ ห้องประชุมโตนงาช้าง โรงเรียนวัดหูแร่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว  โดย  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์

นายวิชัย พรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลุง