สพป.สงขลา 2 เน้นกระบวนค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ด้วยทักษะ “ภาวะผู้นำ”

นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ได้เน้นย้ำกระบวนการภาวะผู้นำ

ให้ลงลึกปฏิบัติจากครูสู่เด็กผ่านกระบวนกวนการจัดค่ายลูกเสือเนตรนารี ของทุกโรงเรียนในสังกัด  วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  นายอุทัย ปลอดภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน 56  โดยเน้นให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีภาวะการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดีเน้นย้ำให้เจอกับสภาพการจริง  และส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  มีลุกเสือเนตร-นารี เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน 320 คน

 

ภาพ/ข่าว  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์