สพป.สงขลา2 ติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 (ผอ.สพป.สงขลา2)

พร้อมด้วยนางกาญจนา  อักษรนิตย์  ผู้อำนวยกากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ นางสุวรรณี  ก้องสุวรรณคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (ICT) และคณะเข้าติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบึงพิชัย อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  การนี้มีนางปิยธิดา  เทพรัตน์  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพิชัยให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมติดตามโครงการดังกล่าว  โดยโรงเรียนบ้านบึงพิชัยมีนักเรียนทั้งสิ้น 148 คน  ได้รับกากรส่งเสริมทางด้านโภชนาการอย่างดีและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประการ  โดยนายปราโมทย์  ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา 2  ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหาร

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ (ผอ.สพป.สงขลา2)

กลางวันอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนให้มากที่สุด

 

ภาพ / ข่าว  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์