สพป.สงขลา 2 ประชุมชี้แจง เน้นย้ำการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 (ผอ.สพป.สงขลา2)

เป็นประธานดำเนินการประชุมครูผู้สอนและคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ทั้ง 127 โรงเรียน เมื่อในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ในการนี้พร้อมด้วยนายนิพล พุฒคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยนายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา 2 ได้เน้นย้ำการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ เรื่อง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทั้งสิ้น 180 คน

ภาพ/ข่าว ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ