สพม.15 จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการประชุมผอ.สพม.15 นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลโรงเรียนนราสิกขาลัย โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” และโรงเรียนแม่ลานวิทยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส