ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ท่าตะเกียบเกมส์ ๖๒”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอท่าตะเกียบ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ท่าตะเกียบเกมส์ ๖๒” โดยนายนิรันดร์ เรือนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา   รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนในอำเภอท่าตะเกียบ จำนวน ๒๑ โรงเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดย นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอท่าตะเกียบ และได้รับเกียรติจาก นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอท่าตะเกียบ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาศูนย์ราชการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์