โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่

            โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.สงขลา เขต 3 ในระยะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งโรงเรียนได้นำเสนอผลงานการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ./เขตพื้นที่ รวมทั้งการนำนวัตกรรม Google Apps For Education มาใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ  ลดปริมาณการใช้กระดาษ  การจัดทำระบบห้องสอบไร้กระดาษ  ระบบรายงานไร้กระดาษ ซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดกลางแต่ก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

นักเรียนสามารถใช้สื่อ Tablet ในการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

นักเรียนได้รับการฝึกประสบการณ์การใช้เครื่องมือปฎิบัติการขายสินค้าที่ทันสมัย  การใช้บาร์โค้ด การพิมพ์สลิปใบเสร็จ ฯลฯ

VTR แนะนำแหล่งท่องเที่ยว “ทะเลหมอกควนเจดีย์”

 

นายนิพนธ์ มณีรัตน์