กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

กิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย-การทำไข่ครก 

            หลังจากสิ้นสงสัยว่าไข่ไก่ได้มาจากไหน อย่างไร จากการไปศึกษาเรียนรู้ที่โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน  คุณครูก็จะนำนักเรียนมาศึกษาเรียนการทำอาหารจากไข่ไก่

นายนิพนธ์ มณีรัตน์

การศึกษา
-มัธยมต้นจาก รร.จะนะวิทยา สงขลา
-ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสงขลา
-ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การทำงาน
ครู รร.ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
ครู รร.สาครพิทยาคาร สตูล
ผช.อจญ.รร.ควนกาหลงวิทยาคมฯ สตูล
ผอ.ผอ.รร.ควนกาหลงวิทยาคม สตูล
ผช.ผอ.รร.ควนเนียงวิทยา สงขลา
ผช.ผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
รองผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
ผอ.รร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต3ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผลงาน
-ได้ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา
-ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ประมาณ 15 ปี