สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์โครงการและพิจารณาทบทวนปรับโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  และมอบนโยบายปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒