การประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายราชดุดีลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดปัตตานี

วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายราชดุดีลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดปัตตานี ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เชิญคณะกรรมการการจัดเตรียมพิธีถวายราชดุดีลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อหารือ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ในแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายพิการ/พิธีกร ฝ่ายจัดโต๊ะหมู่บูชา เตรียมขาตั้งวางพวงมาลา และเตรียมสถานที่ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1