ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ ๑

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางนภาดา  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม โอกาสนี้ นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการในการขับเคลื่อนนโยบายโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ  อีกทั้ง ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของนักเรียน อาทิเช่น เห็ดสามรส, โดนัท, น้ำอัญชัญ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้เข้าประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการขยายผลผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนโดยฝีมือเด็กนักเรียน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี