สพป.สระบุรี เขต ๒ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยนักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “ครูยุคใหม่ หัวใจ Take Care”

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ครูยุคใหม่ หัวใจ Take Care” ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยนักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ประสงค์การจัดประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูแนะแนว ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๕ โรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากร  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒