สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อบรมโครงการศึกษานิเทศก์น้อย

วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการศึกษานิเทศก์น้อย โดยมีนายประสาร เศวตสุพร ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีความตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนางานวิชาการจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษานิเทศก์น้อย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้โรงเรียนและครูได้รับการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัด จำนวน ๘ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๖ คน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒