ผอ.สพม.3 เป็นประธานเปิดบ้านสัมพันธ์ บางปะหันนิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธี “เปิดบ้านสัมพันธ์ บางปะหันนิทรรศน์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงผลงานและทักษะทางวิชาการของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมไปถึงเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมชมนิทรรศการ ทั้งนี้ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจากเขตบริการเข้าร่วมกิจกรรมกว่าห้าร้อยคน