รอง ผอ.สพม.3 ติดตามการสอบศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

วันที่  7- 8 มีนาคม ๒๕๖๓  นายสุรชาติ  เครือศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ลงพื้นที่ติดตามการสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลอย่างดียิ่ง