รอง ผอ.สพม.3 ติดตามการสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ พร้อมด้วยนางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการสอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนปากเกร็ด ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลอย่างดียิ่ง