ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       การอ่านออก เขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV มาตรการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน และพบปะพูดคุย    เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัดสระโพธิ์ โรงเรียนวัดทวยเทพ                และโรงเรียนวัดบางทองคำ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช