สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางนัฑกานต์ ไชยะนุ โรงเรียนบ้านน้อย อำเภอท่าบ่อ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายมติชน มูลสูตร รอง ผอ.สพป.นค.1 และ ดร.นิภาพร ดีมาก ผอ.รร.บ้านเมืองบาง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางนัฑกานต์ ไชยะนุ ณ โรงเรียนบ้านน้อย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะคณะครู นักเรียนในแต่ละชั้นเรียน ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียนตามโครงการอ่านออกเขียนได้ การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โอกาสนี้ได้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งให้คำ ปรึกษา แนะนำ ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย