สพป.ลพบุรี เขต 1 > จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) จาก สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยการรับชมการถ่ายทอดสดถึงกลุ่มโรงเรียนทั้ง 17 กลุ่ม พร้อมกัน โดยมีนายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ซึ่งก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนั้น ได้มีการแนะนำบุคลากรทางการศึกษาใหม่ จำนวน 4 คน คือ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้แจ้งข้อราชการเพื่อทราบ ดังนี้

  1. กลุ่มอำนวยการ แจ้ง 5 เรื่อง คือ (1) การส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดลพบุรี จากคลังจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพ (2) การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (3) การใช้สถานที่ราชการเพื่อประกอบกิจกรรมทางการเมือง (4) การเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน (5) หลักปฏิบัติตามแนวคิดระบบราชการ 4.0 : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ
  2. กลุ่มนโยบายและแผน แจ้ง 2 เรื่อง คือ (1) โรงเรียนขนาดเล็ก (2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร แจ้ง 4 เรื่อง คือ (1) Big Data (2) DLTV (3) การจัดประชุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (4) อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้ง 1 เรื่อง คือ (1) มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้ง 3 เรื่อง คือ (1) มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก : ด้านการบริหารงานบุคคล (2) การเลื่อนเงินเดือน (3) การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ว 13 ประจำปี 2559 (ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ)
  6. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งจำนวน 3 เรื่อง คือ (1) การจัดสอบ English Test ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 (2) การจัดสอบปลายปี ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 (3) การดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. ในส่วนที่กลุ่มนิเทศฯ รับผิดชอบ ข้อ 1, 4, 6, 10 และ 11 ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องเรียนพิเศษ  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  การสอบ O-net และหลักสูตร  ศูนย์สอบและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Test & Train)
  7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้ง 4 เรื่อง คือ (1) สรุปการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2) โครงการอาหารกลางวัน – การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (3) โครงการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชน (4) นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้ง 2 เรื่อง คือ (1) แนวการตรวจสอบภายในของสถานศึกษาที่ สพป.จะต้องดำเนินการ ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ การใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของเงินและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ (2) การควบคุมและรายงาน
  9. กลุ่มกฎหมายและคดี แจ้ง 1 เรื่อง คือ (1) กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศและการอนาจารทางเพศ

ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)