สพป.ลพบุรี เขต 1 > การประชุมการติดตามการบริหารงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะที่ 2 สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-15.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุนันทา แก้วคำ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงาน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมการประชุมการติดตามการบริหารงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะที่ 2 สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)