แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า

สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า ดำเนินการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว1356 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563