สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานตาม “นโยบายและจุดเน้น” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562 และได้มีการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม “นโยบายและจุดเน้น”อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการฯ 24 กลุ่ม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ที่มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของทุกโรงเรียน ในการนี้ นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานตาม “นโยบายและจุดเน้น” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น)