ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 รับการประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น

5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งในวันนี้ได้เข้ารับการประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสุวิทย์ หวัดแท่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน จ.ปัตตานี โดย อ.สายบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตกร สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่สามารถตรวจสอบได้ และถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติสถาบันเกษตรกรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น เพื่อเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จสู่สาธารณชนให้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป โดยมีนายประเสริฐ เพ็ชรศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้าคณะทำงาน นายเลิศพงษ์ พันภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสุรวุฒิ เสาร์พูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางยัสมีน เมซา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประเมินยุวเกษตรกรดีเด่นในครั้งนี้ โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี คอยเป็นพี่เลี้ยงและให้แนวคิดคำปรึกษาต่างๆ ให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้กำลังใจด้วย ขอบคุณภาพจากนายโซฟัน ระเด่นอามัด ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอสายบุรี และครูนาดียะห์ สุหลง โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง

มนทิชา  แวซอเหาะ   ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี    รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th