สพม.3 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารภายใน สพม.3 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ การแนะนำศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายวิทย์ทิชัย พวงคำ, นางสาวนภาจิตร ดุสดี, นางสาวหทัยภัทร จีนสุทธิ์, นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ, นางสาวชนัตตา ปุยงาม และนายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ การติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ภายในหน่วยงานและสถานศึกษา เป็นต้น