ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสักงัด

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออก เขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV มาตรการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน และพบปะพูดคุย เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัดป่าระกำ โรงเรียนวัดเกาะจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช