สพป.นฐ.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในระหว่างวันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561 ณ แบคคัสโฮม รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีภารกิจในการจัดทำแผน ปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐบาล (Agenda) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Function) ตามบริบทความต้องการจำเป็นของพื้นที่ (Area) นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนภารกิจ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้เขตสุจริต เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามภารกิจ และการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในฐานะที่เป็น เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Oline) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในอันดับที่ 4 จาก 225 เขต ด้วยคะแนนร้อยละ 94.71

ภาพ เพิ่มเติมประชุมวันที่ 19 พ.ย.61  https://photos.app.goo.gl/RdLGcpMGLWQTDFjr5

ภาพเพิ่มเติม ประชุมวันที่ 20 พ.ย.61  https://photos.app.goo.gl/STY99KUrDgKaN7Vy8