อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล (สะเต็มศึกษา)

วันที่ 8 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ สังกัด สพฐ. โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์บำรุง) โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สังกัดเอกชน โรงเรียนอรุณวิทยา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงเรียนรัชตวิทยาคม และโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ internet ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1