สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยนายมาโนช โคมเดือน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และพัฒนาครูด้านการสร้างข้อสอบที่ได้มาตรฐาน ที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี นำไปสู่การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลในชั้นเรียน อนึ่ง ข้อสอบที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นข้อสอบที่มีรูปแบบข้อสอบ ตามโครงสร้างข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมีคณะกรรมการตรวจสอบความสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คัดเลือกข้อสอบก่อนนำเข้าคลังข้อสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาในสังกัด ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนางสุนันทา โกธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามร่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๔๘ คน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒